Header

คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

- รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท
- รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร
- รองประธานคณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายชนินทร์ ขาวจันทร์

นายชนินทร์ ขาวจันทร์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวสันต์ จันทร์สัจจา

นายวสันต์ จันทร์สัจจา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

กรรมการอิสระ

ดร.ภาณุ บุญสมบัติ

ดร.ภาณุ บุญสมบัติ

กรรมการ

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

กรรมการ

นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจตุพล ชวพัฒนากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้องประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ