Header

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.) นางอุณากร พฤฒิธาดา - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.) รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร - กรรมการตรวจสอบ

3.) ดร.ภาณุ บุญสมบัติ - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1.) ดร.สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล - กรรมการบริหาร

3.) นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ - กรรมการบริหาร

4.) นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชน์ - กรรมการบริหาร

5.) นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ - กรรมการบริหาร

6.) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช - กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล - กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.) นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.) นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.) นายแพทย์สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช - กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

1.) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

2.) ดร.ภาณุ บุญสมบัติ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

3.) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

1.) ดร.ภาณุ บุญสมบัติ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

2.) รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

3.) ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

4.) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช - กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ - ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล - กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.) นางพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์ - กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.) นางสาวอติยา อาวัชนาการ - กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน