Header

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

 

ข้อมูลสำหรับผู้ถือ​ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.20 บาทต่อหุ้น

วันใช้สิทธิ : กำหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ตุลาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย

​ในระหว่างปี 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,904,500 หน่วย รายละเอียดดังนี้

 

วันที่ใช้สิทธิ จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิ วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
31 มีนาคม 2557 1,000 8 เมษายน 2557
30 มิถุนายน 2557 25,000 8 กรกฎาคม 2557
30 กันยายน 2557 13,878,500 7 ตุลาคม 2557
30 ธันวาคม 2557 ไม่มีผู้ใช้สิทธิ -

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 452,925,500 หน่วย​

ในระหว่างปี 2558 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,251,700 หน่วย โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิดังนี้

 

วันที่ใช้สิทธิ จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิ วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
31 มีนาคม 2558 9,700,700 9 เมษายน 2558
30 มิถุนายน 2558 501,000 8 กรกฎาคม 2558
30 กันยายน 2558 50,000 6 ตุลาคม 2558
30 ธันวาคม 2558 ไม่มีผู้ใช้สิทธิ -

 

 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 442,673,800 หน่วย