Header

นักลงทุนสัมพันธ์

ปี
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1
2567
งบการเงิน ประจำปี 2567 ไตรมาส 1
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ภาพรวมทั้งปี
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3
2566
งบการเงิน ประจำปี 2566
2566
งบการเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 1
2566
งบการเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 2
2566
งบการเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 3
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ภาพรวมทั้งปี
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3
2565
งบการเงิน ประจำปี 2565
2565
งบการเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 1
2565
งบการเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 2
2565
งบการเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 3
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4
2564
งบการเงิน ประจำปี 2564
2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาส 1
2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาส 2
2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 ไตรมาส 3
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ภาพรวมทั้งปี
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3
2563
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563
ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1
2563
ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2
2563
ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560ไตรมาสที่ 1
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ภาพรวมทั้งปี
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3
2562
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2
2562
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3
2562
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562ไตรมาสที่ 1
2562
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 1ไตรมาสที่ 1
2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ภาพรวมทั้งปี
2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3
2561
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
2561
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3
2561
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561ไตรมาสที่ 1
2561
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ภาพรวมทั้งปี
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
2560
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
2560
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
2560
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
2560
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
2559
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
2559
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
2559
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3
2559
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ภาพรวมทั้งปี
2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 2
2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3
2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 25588ไตรมาสที่ 1
2558
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 2
2558
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3
2558
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558ไตรมาสที่ 1
2558
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ภาพรวมทั้งปี
2557
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 2
2557
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 3
2557
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557ไตรมาสที่ 1
2557
งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2557