Header

mark

PRINC เดินหน้าชูความยั่งยืน ประกาศเข้าร่วมการสนับสนุน UN Global Compact

11 มกราคม 2567

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) สําหรับการพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่สหประชาชาติได้ออกคำเตือนถึงการเข้าสู่ "ยุคโลกเดือด" พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งเป็นต้นแบบโมเดลการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Hospital) จึงมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ PRINC ไปพร้อม ๆ บริษัทอื่นอีกหลายพันแห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นดําเนินการทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรม/โครงการ ตัวอย่างเช่น

  1. การบริหารจัดการผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การวัดปริมาณการปล่อย Carbon Footprint ขององค์กรทั้งเครือ และดำเนินการ Carbon Offset เพื่อขอรับรอง Carbon Neutral (ความเป็นกลางทางคาร์บอน)
  2. การบริหารจัดการขยะร่วมกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Care the Whale – การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลางทาง เพื่อให้ขยะมีทางไปที่เหมาะสม โดยมีการขยายผลไปสู่ทุกโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งต่อยอดให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างพฤติกรรมที่ดี และลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ เป็นต้นว่า
    • ออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ – จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกกับการตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังการแยกขยะภายในชุมชน
    • ต่อยอดขยะกับเครือข่ายพันธมิตร 1) วัดจากแดง นำขยะพลาสติกไปผลิตเป็นเสื้อจากขวด 2) SCGP นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้จากกระดาษ, กระดาษ A4 ใช้ในสำนักงาน ส่งกลับมายังโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 3) SCGC นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้จากถุงนมโรงเรียน ส่งกลับมายัง โรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
  3. การจัดการด้านพลังงาน - ติดตั้ง Solar Rooftop ใน 3 โรงพยาบาล เพื่อปรับมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และมีโครงการ Smart Energy ร่วมกับ ทรูดิจิตัลกรุ๊ป ปรับระบบการใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับการใช้งานในอาคารเพื่อทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ESG Knowledge – สร้างบทเรียน e-learning ใน PRINC academy ให้พนักงานและผู้บริหาร เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ESG มากขึ้น
  5. ร่วมมือกับ โนบูโร แอปพลิเคชัน – แพลตฟอร์มสวัสดิการทางการเงินที่ให้ความรู้ในการจัดทำแผนปลดหนี้ควบคู่ไปกับเงินกู้สำหรับพนักงานที่มีปัญหาเครดิตบูโรและติดหนี้นอกระบบ
  6. OPOP – จัดทำสินค้าและของที่ระลึกที่โดดเด่นจากชุมชนในแต่ละจังหวัดที่มีโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในอนาคต PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจภายในปี 2573

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ UN Global Compact และโปรไฟล์ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/161606-Principal-Capital-Public-Company-Limited

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

21 กุมภาพันธ์ 2567

วางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร' รพ.เอกชนแห่งใหม่ ขึ้นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านตา หัวใจ และผ่าตัดส่องกล้อง คาดเปิดให้บริการเร็วสุดปลายปี 67

21 ก.พ. 67 จ.มุกดาหาร - พิธีวางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร’ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ประธานฝ่ายฆราวาส, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ PRINC, คุณนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือ พร้อมด้วยผู้นำภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ได้แก่ พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร, คุณสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร, นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร, ประธานสมาคมไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร, ประธานกลุ่ม YEC มุกดาหาร, ผู้แทนบริษัทประกันชีวิต พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชนและประชาชนชาวมุกดาหารร่วมงานกว่า 300 ชีวิต โดยในงานยังมีการแจกเหรียญพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) พร้อมถุงของขวัญที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานด้วย

02 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 ตอกย้ำนโยบายมุ่งสู่ HealthTech

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวถึงความสำเร็จของ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง HIMSS Analytics กำหนดไว้

01 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC จับมือพันธมิตร 20 แห่งลงนามร่วมกับ อบก. - ธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรนำร่อง มุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target

กรุงเทพฯ - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรนำร่องรวม 20 แห่ง ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 มกราคม 2567

PRINC จับมือ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส เตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (Cancer Center) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส ผู้นำด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนลดอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งดังกล่าวเตรียมขยายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลในเครือ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการรักษาโรคมะเร็ง