PRINCIpaL CAPITAL PLC.

We create the innovation for life.

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเป็นเลิศในด้านการแพทย์ ผสานเข้ากับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ เพื่อความรวดเร็วของการให้บริการและเพิ่มปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษา

BORDERLESS HEALTHCARE

เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการทางสาธารณสุขของคนไทย

Healthcare Ecosystem

ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยเทคโนโลยี และความรักของคนในชุมชน

PRINCIPAL HEALTHCARE

หัวใจสำคัญของการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลด้วยระบบการจัดการจากส่วนกลาง (Shared Service) เพื่อการควบคุม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผนวกกับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ เพราะเราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างไร้พรมแดน

COMMUNITY ENGAGEMENT

ปณิธานของเราคือการเป็นองค์กรที่ “สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม” เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้ สนับสนุน และพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ผสาน” ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันกับชุมชน และพันธมิตร (Creating Shared Value-CSV)

CREATING SHARED VALUE
Icon001

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

Icon002

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิ การปฏิบัติ และบทบาทของผู้ถือหุ้น ​และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

Icon003

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Icon004

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ECOSYSTEM OF HEALTHCARE

Announcements

Analyst Meeting
Q4 2021

หลักเกณฑ์
การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง

Analyst Meeting 2Q 2021 results 27 September 2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

PRINC Presentation for investor 27 September 2021

หลักเกณฑ์
การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Analyst Meeting
Q4 2021

Analyst Meeting 2Q 2021 results 27 September 2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Analyst Meeting
Q2 2022

หลักเกณฑ์
การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Analyst Meeting
Q4 2021

Analyst Meeting 2Q 2021 results 27 September 2021